Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Encantos de Capadocia Pte. Diciembre salida Valencia del 6 al 13 Dic. **Precio Final desde 839**

g ¡31:25. avnnn Encantos de Capadocia De) 6 al Is gg Diciembre Desde Valencia l "grano (n 905) DI: l.- Valencla - Gvadoci: (mp) A ng han gnggngng snMnen gggng regmnrtnn Gamma gcggggggng w: ¡gunnggn lkgmny uggnggg gn nggn Cenayahjmdznm Día 1.. Capadocia (pc) Dggygng y sama ggng Vmur em mir-1mm: nggngn Vgngg gg. mgggg gn ¡lr! ¡ngng gg Gongnng ggn hs ngnggng rupgsvesdecondas wn «mm Pinremos gn ¡gg leasdaAvcnhr y Guvercmhk agnag gg disímu gg gn mcreib‘e annang lumr Annnggmn A ggnnngggngn. ngggnngg por gl Vgnng gg Pasaba an. y Ilommenw Día 3.. Capadocia . Ankara (pc) Dggygng Por ng mgngng Vmummm h mm ggggngngggg Olknnzk, gnggggg ggn nu gnnnngm (cmunndmex (mlhnns ng mnu gg Capadad: ng; gang h aparmmdm gg Vkmr ng; tnpkcx ¡meras gg gggngg y gggm ngnnn y ggnggggg, Anmggngg Por ng ggngg, sama nm. Anngn En la Nu mg. gg gn Kgmnsgny (Inllgul wild] gg la Run gg n. Sgg.) uggagg g Ankln, gwnun gg la Turquia Mgggnn. ang y .ngngmgnng nia 4.- Ankara - Estambul (mp) Dggygng zn Ankara. mmm; gn Mnusnkc gg Aumrk. gn «gnggggn gg ng rgnggg Mcg ggnng rgmgngn Vnmnmmm gn Mmm gg ng ¡nggggnggngng gg. ¡Ihzrg gng asuma gg (en gg mm, m gggnnggg una: y ggngm gggggngngg sgn.gg nggg Esumhm, ggggngg por ag manuhxdzflnnu Anmggngg cgnnnggggn dzlvme gzmnnggn llegmnyanmznmnm nia .- Estambul - Excursión Hishór a (pc) ngswng sw. ¿gn ngngn w. rulnnr gn. nm Dmurimn gg a gnggga mnag por ngg bamos .nponunngg gg Ig mg hnsvárn y gg la mg nngggng gg ugngggg .ngngygnag gn pgggg g pg ggn ng una pasional gg man Annnggngg Por h gngg ggnng ggn anggng gg rggnggn, agnggngg gg hssununzsdzn nnnpgnnggggngng rgnngg ngnagn gncngn Bannednknqueznbvg mggggmm mnfisen gg mmm cgnggn gn ngggn Neumann Día s.. Emmhul . Excursión Bóslom y Barrio Sukanahmu (pt) ngswng S-Inda ¿gn nmgn pin vsnur ¡I unan EÜFKn nnngmgg ag la gspgcngsy y , wngngggngn mwmdu gn gm ggngl Wow Nnnggmg Pur la ungg, vnsu ¡I ggnng gg Sukvuhmet wn a ¡Jan ¿gn ngódngnng ugnngna la magna Aggn, gnga gnnng wga ug menu"): m.“ ngngng nnnngnaggg y h gggngnggg wn: gg SanuSMh ggn sngk: vn hynn ¡I ngggn szy gggngnngnm Día 1.. Emmhul . Excursión Jam de Esumhul (pc) Denyum sam: ggungggn ram g ggng ggggnggg ¡mgggg (Nnndnel want! nnmmmmznun ggn Bódom Empgnngnngg wn u vnsm ggn PMR» de Bgyngann N Mesa , n. wm ggngvea tommuar‘mos ggn n. vsnu ag a Cmcnu Bmln a 762m ag ¡gn mis Imporum: gn la gggggg dunmg u gm hnnnwu Annugnag ognnngggngn him gn sgnng Eygadungg gg gngggnnnggn mmm muxulnún mk gngggggg EstambuLtr-uhr'ltayjzmszknzxdmmrlugv Nggg gg peugmxnon gg. mundn ¡slamm En ng gnng gg hmlnm ggggngnnggg mg vngna mn mn uruwsu campana: ggncggnnggg ong wm gn ngggn Día 3.. Emmhul . Valencia ngaygng AhhanprevnslunshdoIlumvuerwpvllomve‘vueloderegrew uggggg. rnn ¿gn vnIIE y gg ngggnngg Sgrvloux sim/w ng vw; MAPMASASMM (amm gg nm gm. .g «nt .n gn .gmngg gm. gn ng. n. gg gggwn. .ggng n. WW gg. g gn“ .g. "mg. .g....gg .n ng g.n. m m ngggg ngn .g gm gmnmmng gg nn un. .n gn Mmmm ..gn.ng. nggg Mmmm. . gn." ggmng .g.,ng .n .gg g. gg.- .n .g. nngnngg gn.. M. gn nnng wggg. .n n. nen-ng .g gg. ng“ gngggng. nm .n .g. n. m. ggggg ggggngg .g. n.gg.n.ngng .ggnggmngnggg gn g gg.n. n nm“ .g gn.n. gn mg nnngm gg. ngggngggng ”.ggggmmnmm ggnggggg839€ Mo Im “gg. ggnggg y mm .ggggg rngcnos von mmm“ HunrAcnON DOuE ¡Names ng mamen. ggn n! Dnggngng nggngg ¡gng nggng :ggnng cuggnnn— mngug 939 ¡u Birnní‘ MUI": 569 ¡4: gnng anmamg' Mmm 399 ¡1| ¡mn Houdvnmondcnuó‘sun Mmm 929 zoo ogngnnggnngnnnmgg Ïíum 909 las OKNMLNES“ Annan 939 ¡u Hnnmamwrugs'mx rggggn 999 25g vuzmsv Homlnüs mvnsms sumo“ mumcwom ¡mu DE A an w m uz 0 “gg vLc m ng nm Im un: xml: osgng nn un ng ¡me ¡nu noo nagng nn wc ng m1 ¡gos ¡gns angngngngggwgnggnnnnggg cngggg w s— zggnggn A sngg. A sngg. Mg. gg ogggggng Aman n Huguñ nnnngn qug n pgnggg ng." sgnunnwcgngnngg anggnMngg" E/Pvumlnduyz mangg mg g ngng nxggn gnggg ngngg rnangggg ggnggggnggngngn ggggggggng Angnmng y gg,“ gn Mm gg... mu“ gnggg. gn Mhnmnondwkwnhinoodmm llcmlhíllflmr‘mívlunvïïwru gn .gngn. gwn WAI-mx Cm gggnggngng gg mana nngggg gm nnggggg gn gn ngnggng FiKu-xnwnk n ngnggg ggngwnng ng. ¡"mw gggngngngg gn (¡m-¡nm AZWÉLwnnnmodnfitxnon swg ggng mw gngggngg Ngnngnm ggnngng ng nnggggg gn gnomg mmm m g una! gn gggng sgggng ggggngng gnggnng vngg ¡gg :gggng gggngggn gg ggggngggn ¡gg Vogg gn gmgggngmgnggnggnnggnwgngggmn Noms mpgngnngn En gggn gg .ngngg ggggg um. 3m .ggnggggn num ngnngnngngggg .nggng gn gnggnang gg gngn gn gn gggg gg nngggggg g ogggggng gn gngngn gg gn ggng gggngnggg g n. ¡ooo nng, ncg gngmg .gngngn gg ggn. nng gg Mmm gg ogggggng wgngggn gngggggn ngg gggngggngg gg szgNth'. gnggg g gngnggngn wa Pwhuon gg ng nggngn gg cggggggng Vngng ggnggg g ggngngnggg ¡ganga y gggggngg, gg gngngggn .gngggg gn ¡cum Hwnïcuu nagmg pggg nnnngggg 0km ami ggng nggggggggngggnn ugmno —nn>n

Oferta no caducada

Única el 06 diciembre 2020

Fecha de caducidad: 06 noviembre 2020

Precio desde 839

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar